Informatie Voorjaarsvergadering 2018

foto Op vrijdag 15 juni 2018 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp: “Inspraak in de rechtspraak; de rol van derden in de procedure”.

Op vrijdag 22 september 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen en daarbij voor het eerst “iedereen de mogelijkheid [geboden] te reageren op de vragen die aan de staatsraad advocaat-generaal zijn gesteld, dus ook aan anderen dan partijen die direct bij deze zaak zijn betrokken”. Via een zogenoemde “amicus curiae brief” konden derden een reactie indienen.

Zie https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekstpersbericht.html? id=1081&summary_only=&category_id=8.

Hierna heeft de Afdeling bestuursrechtspraak dit instrument nog enkele malen gehanteerd.

Het civiele recht en het belastingrecht kennen een min of meer vergelijkbare mogelijkheid in het kader van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad (zie https://www.hogeraad.nl/prejudiciele-vragen). Daarnaast kent het civiele recht de mogelijkheid van voeging en tussenkomst en de figuur van de oproeping van derden in het geding (artikel 118 Rv).

Dit roept de vraag op hoe ver de mogelijkheden van “inspraak” in de rechtspraak precies reiken. Moeten de bestaande mogelijkheden worden uitgebreid? Welke partijen mogen (of moeten?) zich over de relevante vragen uitlaten? Ziet de inspraak slechts op juridische vragen of kan deze ook op feitelijke kwesties betrekking hebben? Moet de inbreng van derden openbaar toegankelijk zijn? Wat zijn de gevolgen van deelname van derden voor het gezag van gewijsde van rechterlijke uitspraken? En tot slot, hoe verhouden de mogelijkheden in Nederland zich tot de mogelijkheden in andere rechtsstelsels?

Als inleiders zullen optreden:

– prof. mr. dr. E. Bauw (hoogleraar Privaatrecht en Rechtspleging aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Rechtspleging aan de Universiteit van Amsterdam);

– prof. dr. J.S. Kortmann (hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens advocaat te Amsterdam); en

– prof. mr. dr. J.C.A. de Poorter (hoogleraar Bestuursrecht aan de Tilburg University).

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. In die uitnodiging staat ook de precieze locatie van de vergadering. Informatie over lid worden vindt u op deze site, op de subpagina “Lidmaatschap”.