Lidmaatschap van de NVvP

Natuurlijke personen zijn welkom als lid van de NVvP, rechtspersonen zijn zeer welkom als donateur. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden en bedraagt thans € 45 per kalenderjaar. Aan studenten en AIO’s wordt gedurende maximaal vijf jaar een korting van € 20 verleend.

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd, opzegging kan schriftelijk of per e-mail aan de secretaris. Een lidmaatschap eindigt steeds per het einde van een kalenderjaar. De verdere voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap vindt u in de statuten, die op verzoek kosteloos per e-mail aan u worden toegezonden.

Wij verwelkomen u graag als lid! Indien u lid wilt worden, print u het aanmeldingsformulier, en stuurt u dat ingevuld en ondertekend aan:

 

Het secretariaat van de NVvP
mr. S. Heeroma, adjunct-secretaris 
nvvp@pelsrijcken.nl
Postbus 11756
2502 AT  DEN HAAG 
telefoon: 070 – 515 3224