Informatie Najaarsvergadering 2022

Op vrijdag 9 december 2022 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “Het spanningsveld tussen feitengaring en geheimhouding; wat moet geheim blijven en wat mag openbaar worden?” 

In de rechtspraak wordt veel gewicht toegekend aan het belang dat de waarheid aan het licht komt. Het is echter ook vaste jurisprudentie dat het belang van waarheidsvinding moet wijken voor het maatschappelijk belang dat eenieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking om bijstand en advies tot een advocaat (of notaris, arts of geestelijke) moet kunnen wenden. Buiten deze geheimhoudingsplicht en het daarmee samenhangende verschoningsrecht kan ook op grond van bijvoorbeeld gewichtige redenen geoordeeld worden dat bepaalde informatie in rechte niet geopenbaard of verstrekt hoeft te worden. Het spanningsveld tussen deze belangen brengt allerlei vragen mee. Een van de vragen die belicht zullen worden is of en zo ja, in hoeverre een advocaat in een procedure informatie mag achterhouden. Hoe zit het met het vermelden van halve waarheden? En mag je gebruik maken van misverstanden bij anderen of de wederpartij? Een concept in ontwikkeling is het interne feitenonderzoek dat door een advocaat wordt gedaan. Ook dat leidt tot vragen. Kan deze advocaat zich op een verschoningsrecht beroepen? Los van het verschoningsrecht is relevant hoe in een procedure om moet worden gegaan met (bedrijfs)vertrouwelijke gegevens van of over derden. En hoe zit het eigenlijk met de medewerkingsplicht van ondernemingen en het recht om niet mee te hoeven werken aan een veroordeling? Het onderwerp van de Najaarsvergadering raakt, kortom, niet alleen de waarheidsvinding, maar ook vragen rond openbaarheid en gegevensbescherming.

Als inleiders zullen optreden mr. B.J. Drijber (advocaat-generaal bij de Hoge Raad), mr. T.M. Snoep (bestuursvoorzitter van de ACM) en mr. D.J.B. de Wolff (voormalig bijzonder hoogleraar Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam).

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. Informatie over lid worden vindt u op deze site, op de subpagina “Lidmaatschap”.

 

 

 

Nvvp Blad

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor de Najaarsvergadering.

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP.

informatie
Nvvp Vector