Besteding financiële middelen

Besteding financiële middelen

In aansluiting op de consultatie van de ledenvergadering en de verkregen instemming om een deel van het door de NVvP in de loop der jaren opgebouwde eigen vermogen aan te wenden om wetenschappelijk onderzoek naar een voor de praktijk relevant onderwerp te ondersteunen, heeft het bestuur van de NVvP in december 2017 de leden uitgenodigd om suggesties te doen voor onderzoeksonderwerpen.

Het bestuur heeft naar aanleiding van deze oproep veel input ontvangen. Deze input kan, kort en goed, worden onderverdeeld in verschillende thema’s, zoals de toegang tot de rechter, digitalisering, bewijsrecht en de invloed van fundamentele rechten op het procesrecht.

Goede besluitvorming over al deze suggesties – waarvan sommige kort, andere uitgewerkt en sommige globaal, andere specifiek, sommige louter een aanduiding van een thema, andere een concreet onderzoeksvoorstel door een of meer onderzoekers – bleek vanwege de diversiteit niet op een verantwoorde manier mogelijk. Daarom is bij nader inzien een tweede ronde nodig, met een specifiekere inkadering op basis van alle eerste suggesties. In deze tweede ronde kunnen dan (louter) concrete onderzoeksplannen worden ingediend, die vallen binnen een thema dat is bepaald aan de hand van de suggesties uit de eerste ronde, binnen het financiële kader dat door de NVvP kan worden geboden en binnen een nader afgebakende kring van onderzoekers. Op deze drie punten doet het bestuur mede aan de hand van de input uit de eerste ronde de volgende voorstellen.

Het bestuur van de NVvP meent dat het thema “toegang tot de rechter” het beste aansluit bij de statuten van de vereniging en het geschiktst is om het beoogde onderzoek naar te laten verrichten. Dat thema is niet alleen fundamenteel, zodat de lange-termijnwaarde van een onderzoek in dat thema naar verwachting groot is. Maar dit thema is ook zeer breed. Daardoor vallen veel suggesties binnen dit thema. Een eerste bestudering van alle suggesties leidt aldus tot het voorstel van het bestuur dat het te honoreren voorstel dient te vallen binnen het thema “toegang tot de rechter”.

Het bestuur stelt verder voor dat het voor het onderzoek beschikbare vermogen van de NVvP € 50.000 zal bedragen. Het bestuur meent dat dit bedrag terecht zou moeten komen daar waar het zowel voor de toekomstbestendigheid van de doelstelling van de NVvP als voor de betrokken onderzoeker(s) de meeste waarde vertegenwoordigt. Het voorstel is daarom het geld ten goede te laten komen van promotieonderzoek op het gebied van burgerlijk procesrecht of bestuursprocesrecht, dan wel onderzoek op dit vlak door een recent gepromoveerde onderzoeker.

Het bestuur beseft dat met een bedrag van € 50.000 geen volledige promotieplek kan worden gefinancierd. Als het gaat om promotieonderzoek, zal de onderzoeker daarom door middel van matching de promotieplek moeten financieren. Voorstellen die gaan over onderzoek dat geschikt is voor een promotietraject moeten daarom ook een (uitgewerkt) plan voor de financiering en het tijdpad van de gehele promotieplek bevatten. Als het niet gaat om promotieonderzoek, zal de onderzoeker het voorstel moeten voorzien van een (uitgewerkt) onderzoeksvoorstel en tijdpad voor publicatie van het onderzoeksrapport.

Een jury zal beslissen welk voorstel voor honorering in aanmerking komt. Deze jury zal bestaan uit Ernst Numann (vice-president van de Hoge Raad) en drie leden van het bestuur van de NVvP die niet zijn verbonden aan een universiteit (Hermine ten Haaft, Albert Knigge en Wemmeke Wisman). De jury wordt ondersteund door de adjunct-secretaris van de vereniging, Sharona Heeroma.

De NVvP nodigt (jonge) onderzoekers van harte uit om vóór 15 juli 2018 een onderzoeksplan in te dienen. De voorstellen kunnen worden gestuurd aan Sharona Heeroma, via nvvp@pelsrijcken.nl. De mensen die eerder een concreet onderzoeksvoorstel deden, kunnen vanzelfsprekend een plan indienen op basis van dat voorstel, als dat valt binnen het gekozen thema, of op basis van een nieuw voorstel.

Het bestuur is zo vrij om tegen de achtergrond van de eerdere consultatie, het hiervoor geschetste traject thans in gang te zetten om enige voortgang te maken met het op nuttige wijze aanwenden van een deel van de opgebouwde reserves (waarop immers vanuit zowel de kascommissie als de ledenvergadering bij herhaling is aangedrongen). Gelet op de omstandigheid dat het om de aanwending van een substantieel, door de leden opgebouwd bedrag gaat, hecht het bestuur echter aan uw toestemming. Graag verzoekt het u daarom op de aanstaande ledenvergadering – 15 juni a.s. – in te stemmen met de besteding van een bedrag van € 50.000 aan een door de hiervoor genoemde jury te bepalen onderzoeker, voor een onderzoek als hiervoor omschreven. Uiteraard geschieden de hiervoor aangekondigde acties die voordien worden ondernomen onder voorbehoud van deze instemming.