Activiteiten

De NVvP organiseert twee vergaderingen per jaar, in het voorjaar en najaar, met een procesrechtelijk onderwerp. Op deze vergaderingen houden enkele sprekers – vaak met verschillende achtergronden – een inleiding, waarna een discussie met de zaal volgt. De vergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een borrel, aangeboden door het bestuur.

De vergaderingen zijn vrij toegankelijk voor leden. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die in de afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen.

13-12-2019 De staat van de rechtspraak
Inleiders: mr. D.M. de Knijff, prof. mr. M. Kuijer en prof. mr. R.J.B. Schutgens

21-06-2019 De invloed van Europa op ons procesrecht
Inleiders: mr. drs. C.A.H.M. ten Dam, mr. P.M.M. van der Grinten, mr. J.W. Hoekzema, mr. M.M.C. van de Moosdijk en mr. F.E. Vermeulen

23-11-2018 Experimenteerwet rechtspleging
Inleiders: mr. dr. R.C. Hartendorp, mr. M.M. Korsten-Krijnen en mr. M.P.G. Rietbergen 

15-06-2018 Inspraak in de rechtspraak; de rol van derden in de procedure
Inleiders: prof. mr. dr. E. Bauw, prof. dr. J.S. Kortmann en prof. mr. dr. J.C.A. de Poorter

24-11-2017 Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht
Inleiders: mr. T.R.B. de Greve, dr. H.J.R. Kaptein en mr. drs. F.J.P. Lock

16-06-2017 Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng
Inleiders: mr. J.F. Aalders, mr. T. van Nouhuys, prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. drs. D.A. Verburg

25-11-2016 Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?
Inleiders: mr. J.H. Lemstra, mr. R.J. Philips en prof. mr. dr. L.T. Visscher

27-05-2016 Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtstaat heet?
Inleiders: mr. J.M. van den Berg, mr. F. Jensma, mr. H.D. Tjeenk Willink

27-11-2015 Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naar toe?
Inleiders: mr. H.M.M. Steenberghe, mr. B.J.R. van Tongeren, mw. mr. J.M.W. van de Sande

05-06-2015 Internationaal procederen
Inleiders: mr. drs. A.R.J. Croiset van Uchelen, mr. W.H.A.M. van den Muijsenbergh, mw. mr. S.M.C. Nuijten

12-12-2014 Het grievenstelsel, nog van deze tijd? Een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven?
Inleiders: mr. dr. R.J. Koopman, mr. G.C. Makkink, prof. mr. A.I.M. van Mierlo

27-06-2014 Procedurele en distributieve rechtvaardigheid
Inleiders: prof. dr. K. van den Bos, mr. C.E. Drion, mr. P.N. van Regteren Altena

13-12-2013 Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?
Inleiders: prof. mr. W.D.H. Asser, mw. mr. drs. M.J. Blaisse, prof. mr. A. Hammerstein, mr. A. Knigge, mw. mr. J. Mendlik, mr. M. Ynzonides

31-05-2013 Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw
Inleiders: mr. W.H. van Baren, prof. mr. G.J. Meijer, prof. mr. H.J. Snijders

07-12-2012 Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht
Inleiders: prof. dr. H.B. Krans, mr. R.R.M. de Moor, prof. dr. H.G. Sevenster

15-06-2012 Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder
Inleiders: mr. W.J.J. Los, mr. D.F. Lunsingh Scheurleer, prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels

Interveniënt: dr. mr. S. Voet

09-12-2011 Proces op Maat
Inleiders: prof. mr. N. Frenk, mr. P.K. Nihot, mr. P.N. Wakkie

27-05-2011 De mondelinge behandeling, negen jaar met het nieuwe burgerlijk procesrecht
Inleiders: jhr. mr. Th. S. Röell, mr. D. Allewijn, mr. R.B. Gerretsen

03-12-2010 Hoger Beroep
Inleiders: mr. G.C.C. Lewin, mr. E.M. Wesseling-Van Gent, mr. P.A. Willemsen

28-5-2010 Toegang tot de rechter/spanning tussen waarborgen en efficiency
Inleiders: mr.dr. A.T. Marseille, mr. A.D. Reiling, prof.mr. J.D.A. den Tonkelaar

27-11-2009 Bewijsrecht
Inleiders: mr. M.J.A.M. Ahsmann, mr. Y.E. Schuurmans en prof. dr. D.H.J. Wigboldus

05-6-2009 De positie van de Hoge Raad
Inleiders: mr. G.J.M. Corstens, prof. mr. L. Timmerman en mr. E.J. Daalder

Interveniënten: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, mr. B.J. van Ettekoven

21-11-2008 Tuchtrecht
Inleiders: prof. mr. F.A.W. Bannier, mr. H.F.M. Hofhuis en prof. mr. A.T. Ottow

06-06-2008 De reikwijdte van het beslag
Inleiders: mr. A.J. van der Meer, mr. J.G.A. Linssen en mr. J.C. van Oven

01-11-2007 De regiefunctie van de rechter
Inleiders: mr. dr. R.J. Verschoof, mr. H.M.M. Steenberghe en mr. G.J. Kemper

01-06-2007 De prijs van het gelijk. Een (kritische) bespreking van het systeem van vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
Inleiders: mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. F.B. Falkena en mr. G.A. van der Veen

03-11-2006 De deskundige in rechte: de (on)wenselijkheid van deskundigen als lid van rechterlijke colleges
Inleiders: mevrouw mr. drs. G. de Groot, prof. dr. M.A. van Hoepen RA en mr. F.H.A.M. Thunnissen

19-05-2006 Het Eindrapport Fundamentele Herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht
Inleiders: mr. F.B. Bakels, mr. P. Ingelse en mr M. Ynzonides

13-10-2005 Het verzamelen van feiten en bewijs: begrenzing versus verruiming, een kruisbestuiving tussen civiel procesrecht en ondernemingsprocesrecht (in samenwerking met de Vereniging Corporate Litigation)
Inleiders: mr. R. Hermans, mr. P.J. van der Korst, mr. E.M. Wesseling-VanGent en mr. J.W. Westenberg

27-05-2005 Formele rechtskracht in geding
Inleiders: mr. B.J. van Ettekoven, prof. mr. N. Verheij en mr. M.E. Gelpke

19-11-2004 Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade
Inleiders: prof. mr. A.I.M. van Mierlo, prof. mr. R.H. Happé, mr. P.N. van Regteren Altena en mr. W.L. Valk

28-5-2004 De voorlopige voorziening in het bestuursrecht en het civiel procesrecht
Inleiders: mr. E.J. Daalder en mr. W. Tonkens-Gerkema

14-11-2003 De herziening van het arbitragerecht
Inleiders: mr. A.J. van den Berg en mr. G.J. Meijer

25-06-2003 Het interim-rapport van de commissie fundamentele herbezinning procesrecht
Inleiders: mr. J.M.J. Chorus, mr. R.A.A. Duk en mr. A. Hammerstein

08-11-2002 Juridische aspecten van mediation
Inleiders: mr. D. Allewijn en mr. Th.R. Bremer

31-05-2002 Knelpunten nieuw rechtsvordering
Inleiders: mr. H.Th. van der Meer, mw.mr. H.M. ten Haaft en mr. L.P. Broekveldt

09-11-2001 Openbaarheid in het geding
Inleiders: mr. M.F.J.M. de Werd en mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt

18-05-2001 Het procesrecht en de waarheidsvinding
Inleiders: mw.mr. R.H. de Bock, mw.prof.mr. C.P.M. Cleiren en mw.prof.mr. C.J.M. Klaassen

27-10-2000 Wraking
Inleiders: mr. S. de Laat, prof.mr. B.E.P. Myjer en mr. D.H. baron Von Maltzahn

19-05-2000 Uniforme Procesregelingen
Inleiders: mr. T.M.A. Claessens en mr. H.AE. Uniken Venema

Referenten: mr. G. Waardenburg en mw.mr. M.L.J.C. van Emden-Geenen

24-09-1999 Verantwoordelijk procederen
(4e lustrum)

Preadviseurs: prof.mr. W.D.H. Asser en prof.mr. J.B.M. Vranken
Referenten: prof.mr. J.M. Barendrecht, mr. A. Hammerstein, mr. G. Snijders, mr. H.AE. Uniken Venema, mr. W.A.P. van den Reek en mr. P.C.E. van Wijmen

13-11-1998 Ondernemingsprocesrecht
Inleiders: mr.J.H.M. Willems, voorzitter Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam en prof.mr. P. van Schilfgaarde

15-05-1998 Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht
Symposium in samenwerking met het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht i.v.m. het 40-jarig bestaan van dit instituut.

Inleiders: prof.mr. P.A.M. Meijknecht, prof.dr. A. van Oevelen, prof.dr. G.W. Mincke, mr. B.J. van Ettekoven en mr. A. van Hees

14-11-1997 Bewijslast en bewijsrisico, highlights en trends
Inleiders: prof.mr. M. Schreuder-Vlasblom en prof.mr. T.R. Hidma

30-05-1997 Derden in het procesrecht
Inleiders: prof.mr. P. Nicolaï en mr. B. Winters

28-11-1996 Ontwerp aanpassing wetboek burgerlijke rechtsvordering
Congres in samenwerking met Min.van Justitie, Ned. Orde van Advoca­ten, Ned.ver.voor Rechtspraak en Stichting Stu­diecentrum Rechtspleging

08-11-1996 Modelregeling versneld regime
mr. B.C. Punt, mr. J. van der Hulst en prof.mr. J.M. Baren­drecht

04-10-1996 De gevolgen van het Procola-arrest van het Europese Hof voor de rechten van de mens voor de rechtelijke organi­sa­tie in Nederland
In samenwerking met de Vereniging voor Administratief Recht

Inleiders: prof.mr. C.A.J.M. Kortman, prof.mr. J.B.M. Vranken en prof.mr. B.W.N. de Waard.

01-12-1995 Procesmonopolie advocatuur ter discussie
Inleiders: prof.mr. J.H.A.J.M. Quant en mr. G.J. Niezen

16-06-1995 De rechter en de deskundige
Inleiders: prof.mr. T.A.W. Sterk en mr. E.J. Ferman

11-11-1994 Harmonisatie van burgerlijk procesrecht op Europees niveau
(3e lustrum)

In samenwerking met Molengraaff Instituut en Belgisch Inter­universitair Centrum voor Procesrecht.
Inleiders: prof.dr. M. Storme, prof.mr. P.A.M. Meij­knecht en prof. J.A. Jolowicz

03-06-1994 Lijdelijk integreren of geïntegreerde lijdelijkheid?
Inleiders: mrs. H. Bolt, E.J. Numann en K.E. Molle­ma

10-12-1993 Het nieuwe echtscheidingsprocesrecht; een succes?
In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Recht­spraak (Studiekring familie- en jeugdrechtspraak)

Inleiders: prof.mr. G.R. Rutgers, mr. F.C.H.M. Robbers en mw.mr. C.L.M. Smeets

28-05-1993 Incassotechnieken
Inleiders: mr. B.J. Asscher en mr. H.C. Grootveld

18-12-1992 Klachten van rechters over advoca­ten en vice versa
Inleiders: mw. mr. S. Boekman en mr. J. Mendelink

05-06-1992 De proceskosten
Studiedag. Inleiders: mw.mr. E.M. Wesseling-van Gent, mw. mr. E.E. Minkjan en mr. R.W. Holzhauer

29-11-1991 Hoger beroep in civiele zaken; recente ont­wik­kelingen
In samenwerking met Belgische zustervereniging

Inleiders: prof.mr. H.J. Snijders en mr. P. Lemmens

17-05-1991 Het wetsvoorstel houdende een uniform bestuursprocesrecht
Inleiders: mr. J. Polak en mr. J.J.R. Bakker

09-11-1990 Methoden om de toegang tot de hoogste rechter te beperken
Inleiders: mw.mr. A.M.I. van Leeuwen-van der Does en mr. R.G.R. Schickelee (USA)

01-06-1990 Grenzen aan de waar­heidsbe­vin­ding in burger­lijke zaken: heiligt het doel de bewijsmidde­len?
Inleider: mr. W.D.H. Asser

08-12-1989 (Verplichte) rechtsbijstand in het gerecht van eerste aan­leg?
Inleiders: prof.mr. C.J.H. Brunner en mr. F.N. Meijer

16-06-1989 Gijzeling en dwangsom
(2e lustrum)

Inleiders: mr. J.L.W. Sillevis Smitt en mr. H.L.J. Roel­vink

09-12-1988 De gewenste vernieuwing van het familieprocesrecht
Studiedag in samenwerking met de Vereniging v. Familie- en Jeugd­recht

Preadvies mr. J. Jansen, prof.mr. P.A.M. Meijknecht en mw.mr. S.F.M. Wortmann
Referenten: prof.mr. L.C.M. Leijten en mr. W.A.M. Willems

03-06-1988 Waarheen met artikel 1639w BW?
Inleiders: prof.mr. L.H. van den Heuvel, mr. J.H.M. Petri en mr. C.G. Scholtens

23-10-1987 Processuele consequenties van het voorontwerp Algemene Wet Bestuurs­recht
Inleiders: mr. P.J.G. Kapteyn en mr. S.W. Knoop

19-06-1987 Processuele knelpunten in de behandeling van consumenten­geschillen
Inleiders: mr. J.E.A.A. ten Berg-Koolen en mr. L. Domme­ring-van Rongen

19-12-1986 Nieuwe arbitrageregels in het geding
Inleiders: prof.mr. P. Sanders en mr. J. Rozemond

16-05-1986 Civiele procespartij tevens getuige?
Inleiders: mw.mr. S. Boekman en mr. H. Stein

15-11-1985 Media en Proces
Inleiders: prof.mr. H.J.M. Boukema en mr. P.M. Witteman

24-05-1985 Door leden ingestuurde bijdragen
Forum: prof.mr. J.C.M. Leijten (vz.), mrs. Spier, Gisolf, Van der Does en Rutgers

23-11-1984 Kort geding; het geschil in het civiele en het admini­stratieve recht
Inleiders: mr. E. Korthals Altes en prof.mr. N.S.J. Koeman

voorjaar 1984 Tuchtrecht en Fair Play
(1e lustrum)

04-11-1983 Van dagvaarding naar verzoekschrift
Inleiders: mr. J.B.M. Vranken en mr. H. Stein

28-05-1982 Geconcentreerde procesgang
Inleiders: prof.mr. P.A.M. Meijknecht en mr. Wedekind