Informatie Voorjaarsvergadering 2024

Op vrijdag 21 juni 2024 vindt de Voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, met als onderwerp “Fact-finding in Civil Procedures”.

Als inleiders zullen optreden mr. C.J-A. Seinen (rechter bij de rechtbank Den Haag en promovendus Civiel Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam), prof. dr. W. Vandenbussche (hoogleraar Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit van Gent), prof. mr. F. Rouvière (hoogleraar Droit privé et sciences criminelles aan de Université d’Aix-Marseille), en prof. dr. C. Gomille (hoogleraar Burgerlijk Recht, Europees en Internationaal Privaatrecht en Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit van Saarland).

Met een beurs van de NVvP loopt in het jaar 2023-2024 het rechtsvergelijkende project Fact-finding in Civil Procedures, waarin de rol van procespartijen, advocaten en de rechter bij de feitengaring in civiele procedures centraal staan.

De eerste fase van het project bestaat uit de prepublicatie van vier landenrapporten. Experts uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland rapporteren hoe de feitengaring in hun civiele procedure verloopt, en ook hoe procesgedrag dat de feitengaring belemmert in de praktijk wordt gesanctioneerd. Alle geïnteresseerden kunnen daarop reageren, maar de leden van de NVvP worden daartoe in het bijzonder uitgenodigd.

De prepublicaties vindt u hier: [België, Duitsland, Frankrijk en Nederland]. De questionnaire is hier te vinden.

Reacties kunt u sturen naar: factfinding[at]freedom.nl

De tweede fase bestaat uit de publicatie van de landenrapporten met een vergelijkende analyse op vier deelonderwerpen:

  • De inhoud van het inleidende processtuk
  • Geldt een vorm van nemo tenetur in het civiele recht?
  • De rol van de rechter bij feitengaring
  • Is er een waarheidsplicht en wordt die gesanctioneerd?

Om het debat over deze onderwerpen te stimuleren – ook gelet op de voorgestelde wijzigingen in het civiele bewijsrecht – zal de publicatie digitaal open access beschikbaar zijn. NVvP-leden ontvangen de publicatie ook in hardcopy.

De derde fase is het symposium dat de NVvP op 21 juni 2024 voor haar leden organiseert over de vier deelonderwerpen uit de vergelijkende analyse.

Nadere informatie volgt.

 

ENGELSE VERSIE

Advance Notice Spring Meeting 2024

On Friday, June 21, 2024, the On Friday, June 21, 2024, the Spring Meeting of the Dutch Procedural Law Association will take place, with the topic "Fact-finding in Civil Procedures."

The speakers will be Ms. mr. C.J-A. Seinen (Judge at the District Court of The Hague and PhD candidate in Civil Law at the Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. Dr. W. Vandenbussche (Professor of Civil Procedure at the University of Ghent), Prof. Mr. F. Rouvière (Professor of Droit privé et sciences criminelles at the Université d'Aix-Marseille), and Prof. Dr. C. Gomille (Professor of Civil Law, European and International Private Law and Civil Procedure at the University of Saarland).of the Dutch Procedural Law Association will take place, with the topic "Fact-finding in Civil Procedures."

The speakers will be Ms. mr. C.J-A. Seinen (Judge at the District Court of The Hague and PhD candidate in Civil Law at the Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. Dr. W. Vandenbussche (Professor of Civil Procedure at the University of Ghent), Prof. Dr. F. Rouvière (Professor of Droit privé et sciences criminelles at the Université d'Aix-Marseille), and Prof. Dr. C. Gomille (Professor of Civil Law, European and International Private Law and Civil Procedure at the University of Saarland).

With a grant from the NVvP, the project Fact-finding in Civil Procedures will run from 2023-2024. The project will compare the role of litigants, lawyers, and the judge in the fact-finding process in civil proceedings in Belgium, Germany, France, and the Netherlands.

The first phase of the project consists of the pre-publication of four country reports. Experts from the four countries will report on how fact-finding is managed in their civil procedures, and on how behaviours that hinder fact-finding are sanctioned. All those interested can respond to these country reports, but members of the NVvP are especially invited to do so.

The prepublications can be found here: [Belgium, Germany, France, and the Netherlands]. The questionnaire can be found here.

Responses can be sent to: factfinding[at]freedom.nl

The second phase consists of the publication of the country reports with a comparative analysis on four sub-topics:

  • The extensiveness of the document starting the proceedings
  • Does a form of nemo tenetur apply in civil law?
  • The role of the judge in fact-gathering
  • Is there a duty to tell the truth; if so: is it upheld?

NVvP members will receive this publication in hardcopy. To stimulate the debate on these topics – also in view of the proposed changes in civil evidence law –  an open access publication will also be made available online.

The third phase is the symposium that the NVvP is organizing for its members on 21 June 2024, on the aforementioned four sub-topics.

Further information will follow.

 

 

 

Nvvp Blad

U kunt zich op dit moment nog niet aanmelden voor de Voorjaarsvergadering.

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP.

informatie
Nvvp Vector