Privacybeleid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) van haar leden verwerkt. Indien u lid wordt van de NVvP geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door lid te worden van de NVvP laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door of namens u worden opgegeven, waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voorletters en achternaam;
  • bedrijfsnaam;
  • adresgegevens; en
  • e-mailadres

De NVvP verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • uw naam, adres, en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
  • uw adres of e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de NVvP;
  • uw naam en adres of e-mailadres worden gebruikt voor het (eventueel) toesturen van certificaten van deelname van activiteiten waarbij u aanwezig bent geweest; en
  • uw naam en adres worden gebruikt voor het versturen van publicaties in de reeks van de NVvP; en
  • uw naam en adres of e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van contributienota’s.

Bewaartermijnen

De NVvP verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap.

De NVvP verwerkt uw persoonsgegevens en bewaart de presentielijst van de vergadering ten behoeve van het uitsturen van de certificaten van deelname gedurende twee jaar nadat de vergadering heeft plaatsgevonden.

Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zal de NVvP de persoonsgegevens vernietigen, tenzij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NVvP passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NVvP gebruik van diensten van derden, zogenoemde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de NVvP. Met deze bewerkers heeft de NVvP een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring na te leven. Via onderstaande contactgegevens kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Via onderstaande gegevens kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NVvP zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens dan hiervóór onder “gebruik van persoonsgegevens”  genoemd, kunt u eveneens contact opnemen via onderstaande gegevens.

De NVvP zal het bezwaar zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dit laatste het geval is, zal de NVvP u hiervan op de hoogte brengen.

Contactgegevens

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Bezuidenhoutseweg 57

2594 AC  DEN HAAG

nvvp@pelsrijcken.nl

070 515 3224